Google
web www.worldlive.cz

v této sekci:

obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Martin Fröhlich (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetového serveru WorldLIVE.cz. Je oprávněn poskytovat reklamní prostor na jednotlivých www stránkách tohoto serveru.
 2. Zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu na stránkách WorldLIVE.cz.

2. UZAVŘENÍ INZERTNÍ SMLOUVY O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

 1. Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky, nejlépe vyplněním formuláře na stránkách, nejpozději 3 dny před začátkem kampaně.
 2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, zejména pak: obchodní jméno zadavatele, adresu pro zaslání faktury, IČO a DIČ, jméno odpovědné osoby, přesné zadání objednávané služby.
 3. Jako doklad o přijetí objednávky provozovatel vystaví potvrzení o termínu zveřejnění inzerátu včetně kalkulace ceny. Potvrzením tohoto potvrzení zadavatelem je uzavřen smluvní vztah. Pro další komunikaci ohledně Vaší kampaně si prosím zapamatujte číslo, pod kterým bude Vaše kampaň vedena.
 4. Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději 3 dny před datem změny. V ostatních případech provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu.
 5. V případě, že si zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat provozovatele nejpozději 2 dny před začátkem kampaně. V pozdějším termínu než 48 hodin před začátkem kampaně bude zadavateli účtována plná cena.
 6. Ke každé kampani se automaticky generuje statistika, která je zdarma přístupná zadavateli. Uživatelské jméno a přístupové heslo je součástí potvrzení objednávky, zadavatel jej obdrží e-mailem ještě před spuštěním kampaně. Statistika poskytuje všechny podstatné údaje užitečné pro vyhodnocování - datum zahájení kampaně, objednaný počet zhlédnutí, informace o místě zobrazení reklamy, odkaz na propagovanou www stránku, popisek ALT reklamy, počet zhlédnutí, počet kliknutí a procentuální úspěšnost kampaně po dnech a celkově za celou kampaň. Pro účel případné reklamace jsou závazné pouze hodnoty počtu impresí.

3. INZERTNÍ PODKLADY

 1. Za včasné a bezchybné dodání podkladů je odpovědný zadavatel reklamní kampaně. Veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději do 48 hodin před začátkem kampaně. Grafické reklamní prvky přijímané provozovatelem pro internetovou reklamu jsou reklamní bannery, které musí splňovat tyto podmínky: soubor ve formátu gif, jpg, flash nebo html (jiné formáty podle domluvy), maximální velikost souboru 20 KB, velikost banneru podle požadované reklamní pozice (468x60 pixelů, 125x125 pixelů). V případě, že reklamní prvky nesplňují výše uvedená kriteria, provozovatel není povinen je přijmout.
 2. Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Provozovatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu zadavatel přebírá veškeré závazky vyplývající z takovýchto oprávněných nároků a je povinen nahradit provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním zadavatele vzniknou.

4. PRÁVO ODMÍTNOUT INZERÁT

 1. Provozovatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům provozovatele či by mohlo poškodit jeho dobré jméno . Provozovatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
 2. Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

5. NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY

 1. Cena je vypočítána na základě počtu zobrazení banneru a podle platného ceníku, jenž je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Množstevní slevy jsou poskytovány na základě platné tabulky množstevích slev.
 2. Pokud nedojde vinou zadavatele k naplnění dohodnuté zakázky, je zadavatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit skutečnému plnění odpovídající cenu, tedy za zrealizovanou část kampaně.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena je vypočítána na základě počtu zobrazení banneru a podle platného ceníku, jenž je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Množstevní slevy jsou poskytovány na základě platné tabulky množstevích slev.
 2. Inzerce se fakturuje den následující po ukončení zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli na adresu a osobu, která byla uvedena na objednávce inzerce. Je splatná do 14 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
 3. Pokud nebudou pohledávky provozovatele uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude provozovatel postupovat v souladu s čl. 4b) těchto podmínek a s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

7. REKLAMACE

 1. Lhůta pro uplatnění reklamace je 5 dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení.
 2. Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany provozovatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.
 2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.
 3. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě. V případě sporu rozhoduje česká verze obchodních podmínek. Veškeré vztahy Všeobecnými smluvními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony ČR.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2001.

© 2000 – 2004 WorldLIVE team | mapa webu | XHTML a CSS